منویات چیست؟

یا مُرتاح ...
برای آشنایی با ساختار مجموعه و اهداف و برنامه‌ها، این فایل را ملاحظه کنید: