دوره جامع آشنایی با اندیشه‌های امام خامنه‌ای؛ امین انقلاب (دوره مجازی)؛ روز هفدهم

نویسنده : دوشنبه 21 آبان 1397 در 05:22

دوره جامع آشنایی با اندیشه‌های امام خامنه‌ای؛ امین انقلاب (دوره مجازی)؛ روز هفدهم

جهت مشاهده و دانلود صوت کلاس‌ روز هفدهم دوره، به ادامه‌ی خبر رجوع کنید.

بیشتر بخوانید

دوره جامع آشنایی با اندیشه‌های امام خامنه‌ای؛ امین انقلاب (دوره مجازی)؛ روز شانزدهم

نویسنده : یکشنبه 20 آبان 1397 در 03:01

دوره جامع آشنایی با اندیشه‌های امام خامنه‌ای؛ امین انقلاب (دوره مجازی)؛ روز شانزدهم

جهت مشاهده و دانلود صوت کلاس‌ روز شانزدهم دوره، به ادامه‌ی خبر رجوع کنید.

بیشتر بخوانید

دوره جامع آشنایی با اندیشه‌های امام خامنه‌ای؛ امین انقلاب (دوره مجازی)؛ روز پانزدهم

نویسنده : شنبه 19 آبان 1397 در 04:14

دوره جامع آشنایی با اندیشه‌های امام خامنه‌ای؛ امین انقلاب (دوره مجازی)؛ روز پانزدهم

جهت مشاهده و دانلود صوت کلاس‌ روز پانزدهم دوره، به ادامه‌ی خبر رجوع کنید.

بیشتر بخوانید

دوره جامع آشنایی با اندیشه‌های امام خامنه‌ای؛ امین انقلاب (دوره مجازی)؛ روز چهاردهم

نویسنده : جمعه 18 آبان 1397 در 03:42

دوره جامع آشنایی با اندیشه‌های امام خامنه‌ای؛ امین انقلاب (دوره مجازی)؛ روز چهاردهم

جهت مشاهده و دانلود صوت کلاس‌ روز چهاردهم دوره، به ادامه‌ی خبر رجوع کنید.

بیشتر بخوانید

دوره جامع آشنایی با اندیشه‌های امام خامنه‌ای؛ امین انقلاب (دوره مجازی)؛ روز سیزدهم

نویسنده : سه شنبه 15 آبان 1397 در 02:16

دوره جامع آشنایی با اندیشه‌های امام خامنه‌ای؛ امین انقلاب (دوره مجازی)؛ روز سیزدهم

جهت مشاهده و دانلود صوت کلاس‌ روز سیزدهم دوره، به ادامه‌ی خبر رجوع کنید.

بیشتر بخوانید

دوره جامع آشنایی با اندیشه‌های امام خامنه‌ای؛ امین انقلاب (دوره مجازی)؛ روز دوازدهم

نویسنده : دوشنبه 14 آبان 1397 در 00:00

دوره جامع آشنایی با اندیشه‌های امام خامنه‌ای؛ امین انقلاب (دوره مجازی)؛ روز دوازدهم

جهت مشاهده و دانلود صوت کلاس‌ روز دوازدهم دوره، به ادامه‌ی خبر رجوع کنید.

بیشتر بخوانید

دوره جامع آشنایی با اندیشه‌های امام خامنه‌ای؛ امین انقلاب (دوره مجازی)؛ روز یازدهم

نویسنده : یکشنبه 13 آبان 1397 در 00:00

دوره جامع آشنایی با اندیشه‌های امام خامنه‌ای؛ امین انقلاب (دوره مجازی)؛ روز یازدهم

جهت مشاهده و دانلود صوت کلاس‌ روز یازدهم دوره، به ادامه‌ی خبر رجوع کنید.

بیشتر بخوانید

دوره جامع آشنایی با اندیشه‌های امام خامنه‌ای؛ امین انقلاب (دوره مجازی)؛ روز دهم

نویسنده : شنبه 12 آبان 1397 در 00:00

دوره جامع آشنایی با اندیشه‌های امام خامنه‌ای؛ امین انقلاب (دوره مجازی)؛ روز دهم

جهت مشاهده و دانلود صوت کلاس‌ روز دهم دوره، به ادامه‌ی خبر رجوع کنید.

بیشتر بخوانید

دوره جامع آشنایی با اندیشه‌های امام خامنه‌ای؛ امین انقلاب (دوره مجازی)؛ روز نهم

نویسنده : جمعه 20 مهر 1397 در 22:05

دوره جامع آشنایی با اندیشه‌های امام خامنه‌ای؛ امین انقلاب (دوره مجازی)؛ روز نهم

جهت مشاهده و دانلود صوت کلاس‌ روز نهم دوره، به ادامه‌ی خبر رجوع کنید.

بیشتر بخوانید

دوره جامع آشنایی با اندیشه‌های امام خامنه‌ای؛ امین انقلاب (دوره مجازی)؛ روز هشتم

نویسنده : جمعه 20 مهر 1397 در 19:21

دوره جامع آشنایی با اندیشه‌های امام خامنه‌ای؛ امین انقلاب (دوره مجازی)؛ روز هشتم

جهت مشاهده و دانلود صوت کلاس‌ روز هشتم دوره، به ادامه‌ی خبر رجوع کنید.

بیشتر بخوانید

دوره جامع آشنایی با اندیشه‌های امام خامنه‌ای؛ امین انقلاب (دوره مجازی)؛ روز هفتم

نویسنده : جمعه 20 مهر 1397 در 18:14

دوره جامع آشنایی با اندیشه‌های امام خامنه‌ای؛ امین انقلاب (دوره مجازی)؛ روز هفتم

جهت مشاهده و دانلود صوت کلاس‌ روز هفتم دوره، به ادامه‌ی خبر رجوع کنید.

بیشتر بخوانید

دوره جامع آشنایی با اندیشه‌های امام خامنه‌ای؛ امین انقلاب (دوره مجازی)؛ روز ششم

نویسنده : جمعه 20 مهر 1397 در 17:54

دوره جامع آشنایی با اندیشه‌های امام خامنه‌ای؛ امین انقلاب (دوره مجازی)؛ روز ششم

جهت مشاهده و دانلود صوت کلاس‌ روز ششم دوره، به ادامه‌ی خبر رجوع کنید.

بیشتر بخوانید

دوره جامع آشنایی با اندیشه‌های امام خامنه‌ای؛ امین انقلاب (دوره مجازی)؛ روز پنجم

نویسنده : جمعه 20 مهر 1397 در 17:36

دوره جامع آشنایی با اندیشه‌های امام خامنه‌ای؛ امین انقلاب (دوره مجازی)؛ روز پنجم

جهت مشاهده و دانلود صوت کلاس‌ روز پنجم دوره، به ادامه‌ی خبر رجوع کنید.

بیشتر بخوانید

دوره جامع آشنایی با اندیشه‌های امام خامنه‌ای؛ امین انقلاب (دوره مجازی)؛ روز چهارم

نویسنده : جمعه 20 مهر 1397 در 12:30

دوره جامع آشنایی با اندیشه‌های امام خامنه‌ای؛ امین انقلاب (دوره مجازی)؛ روز چهارم

جهت مشاهده و دانلود صوت کلاس‌ روز چهارم دوره، به ادامه‌ی خبر رجوع کنید.

بیشتر بخوانید

دوره جامع آشنایی با اندیشه‌های امام خامنه‌ای؛ امین انقلاب (دوره مجازی)؛ روز سوم

نویسنده : جمعه 20 مهر 1397 در 12:08

دوره جامع آشنایی با اندیشه‌های امام خامنه‌ای؛ امین انقلاب (دوره مجازی)؛ روز سوم

جهت مشاهده و دانلود صوت کلاس‌ روز سوم دوره، به ادامه‌ی خبر رجوع کنید.

بیشتر بخوانید